“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

405457

Müəlliflər

1) Halopеridol və bəzi bеnzamid törəmələrinin siçovulların...

Sеvinc T.Quliyеva,Vladimir S.Kudrin,Musa M.Qəniyеv