“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404900

Müəlliflər

1) METABOLİK SİNDROMU OLAN II-III FUNKSİONAL SİN...

Vüsal Ş.Məmmədov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu