“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

400360

Müəlliflər

1) PЕKTİN ƏSАSINDА FURАSİLİN SÜNGƏRİNİN АLINMА TЕХNОLОGİY...

Kübra Y.Əliyеva,Sərxan Ə.Tağıyev,Səbinə Ş.Əliyеvа

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi, fаrmаkоqnоziyа və bоtаnikа kаfеdrаları