“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404841

Müəlliflər

1) ARTERİAL HİPERTENZİYALI XƏSTƏLƏRDƏ DUZ YÜKLƏMƏLƏRİNİN T...

Sırac E.Qasımov

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu