“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404865

Müəlliflər

1) BƏZİ BİTKİ VASİTƏLƏRİNİN ANTİVİRUS FƏALLIĞI...

Namiq N.Əliyev,Lalə İ.Rüstəmova,Kamal N.Əliyev,Naibə P.Mehdiyeva,Almaz İ.Əsədova,Sədrəddin M.Qurbanov,Tamilla İ.Hacıyeva,Fəridə H.Heydərova

AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu, Azərbaycan MEA, Botanika İnstitutu

2) Eupatorium cannabinum L. BİTKİSİNİN KİMYƏVİ TƏRKİBİNİ...

Naibə P.Mehdiyeva,Siracəddin V.Sərkərov

Azərbaycan MEA, Bоtanika Institutu