“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

404260

Müəlliflər

1) BAKI 2015 1-ci AVROPA OYUNLARI ZAMANI ƏCZAÇILIQ XİDM...

Fərid İ.Əliyev,Rauf V.Əfəndiyev,Mark Stüart

Bakı 2015 Avropa Oyunları Əməliyyat Komitəsi (BAOƏK)

2) ABŞ-ın FDA VƏ USP TƏŞKILATLARI TƏRƏFINDƏN DÖVLƏT ...

Fərid İ.Əliyev

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

3) SULFHİDRİL (TİOL) TÖRƏMƏLƏRİ ƏSASINDA DƏRMAN VASİT...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev,Mahruq M.Nağıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

4) AZƏRBAYCANDA ƏCZAÇILIQ SƏNAYESİ SOVET HAKİMİYYƏTİ DÖVR...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Ramin N.Hacıyev

Jurnalın Redaksiyası və “Həyat Farm”

5) PİRİDOKSİN AZOTÖRƏMƏLƏRİNİN (MERKURİONLARIN) HÜCEYRƏ KU...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Almaz İ.Əsədova,Səidə Q.Zeynalova,Fəridə H.Heydərova,Tamilla İ.Hacıyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, Əczaçılıq kimyası, mikrobiologiya və virusologiya kafedraları, AR SN, V. Axundov adına Milli ET Tibbi Profilaktika İnstitutu

6) PARA-AMİNBENZOY TURŞUSU VƏ BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİ İLƏ PİRİDOKS...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev1,Fəridə H.Heydərova2,Fuad İ.Məmmədov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, V.Aхundоv adına Milli ET Tibbi Prоfilaktika Institutu

7) MERKURİON-I (CAS RN 816445-51-9) İSTİFADƏ ETMƏKLƏ CİV...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Fuad İ.Məmmədov1,Rauf V.Əfəndiyev2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

8) KAPTOPRİLİN TABLETLƏRDƏ MERKURİMETRİYA İLƏ MİQDARİ T...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Polad F.Hacıbalayev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi*)

9) HAFİZ MƏMMƏDRƏHİM oğlu ƏLİYEV – 85 Elmi, Pedaqoji və İc...

Fəridə H.Heydərova,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

V.Axundov adına Elmi-Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutu, Redaksiya

10) ORİJİNAL VƏ JENERİK PREPARATLARIN EKVİVALENTLİYİNİ...

Fərid İ.Əliyev,Aygün İ.Kərimova

AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

11) SCOPUS MÜKAFATI AZƏRBAYCAN – 2016” İLƏ QİYMƏTLƏNDİRİLƏ...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Redaksiya

12) BƏZİ ÇOXKOMPONENTLİ SƏNAYE PREPARATLARINDA NİKOTİN TURŞ...

Vaqif H.İsgəndərov,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

13) ƏCZAÇILIQDA ANALİTİK ÜSULLARIN VALİDASİYASI

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2AR SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

14) SAXTA DƏRMAN PREPARATLARI, ONLARLA MÜBARİZƏ VƏ BU SAHƏD...

Fərid İ.Əliyev

АR SN, Drman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

15) ÜST TƏRƏFİNDƏN ƏCZAÇILIQ SAHƏSİNDƏ 2009-cu İLDƏ T...

Fərid İ.Əliyev

AR  SN, Dərman Vasitələrinin Analitik Ekspertiza Mərkəzi

16) DƏRMANLARIN KEYFİYYƏTİNİN TƏYİNİNDƏ “HƏLLOLMA” VƏ PEŞ...

Hafiz M.Əliyev1,Fərid İ.Əliyev2,Polad F.Hacıbalayev2,Rauf V.Əfəndiyev2,Razim T.Şükürov2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

17) 2001-2007-Cİ İLLƏRDƏ YERİNƏ YETİRİLMİŞ DİSSERTASİYA İŞ...

Rafail V.Sadıqov,Vaqif H.İsgəndərov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, «Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı»nın redaksiyası

18) RESPUBLİKADA İSTEHSAL OLUNAN VİTAMİNLİ PREPARATLARDA Nİ...

Nizami İ.Ağayev,Vaqif H.İsgəndərov,Fərid İ.Əliyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, AR SN, Analitik Ekspertiza Mərkəzi

19) Mеrkurionların sintеzi və standartlaşdırılması

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev

20) BAKI 2017 4-cü İSLAM HƏMRƏYLİYİ OYUNLARI ZAMANI ƏCZA...

Fərid İ.Əliyev,Rauf V.Əfəndiyev,Nərmin T.Babayeva,Aytəkin S.Qəribli

Azərbaycan İslam Həmrəyliyi Oyunları Əməliyyat Komitəsi (AİHOƏK)

21) BEYNƏLXALQ ANTİ-DOPİNQ SİMPOZİUM HAQQINDA QISA MƏLUMAT...

Fərid İ.Əliyev

AR Terapevtik İstifadə üçün İstisna Komitəsinin sədr müavini, əczaçılıq üzrə fəlsəfə doktoru

22) YENİ KİMYƏVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN BEYNƏLXALQ QEYDİYYATI, ONUN...

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fəridə H.Heydərova

Jurnalın Redaksiyası

23) AZƏRBAYCANDA KARBAMİDİN İSTEHSALI VƏ ONUN ƏCZAÇILIQ SƏN...

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Jurnalın Redaksiyası