“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

113576

Müəlliflər

1) PENİTENSİAR SİSTEM ŞƏRAİTİNDƏ DƏRMANLARA DAVAMLILIĞ...

Nəhmət Ə.Rəhmanov1,Rəfail İ.Mehdiyev1,Elcan N.Məmmədbəyov2,Elmira R.Qurbanova1

1 AR Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi 2 AR SN, Еlmi-Тədqiqat Аğ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu

2) ÜRƏYİN İŞEMİK XƏSTƏLİYİ İLƏ MÜŞAYİƏT OLUNAN AĞ CİYƏRLƏ...

Vasif A.Abdullayev,Elcan N.Məmmədbəyov,Reyhan S.Hacıyeva

AR SN Elmi-Tədqiqat Ağ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu