“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

1765

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) YENİ KİMYƏVİ BİRLƏŞMƏLƏRİN BEYNƏLXALQ QEYDİYYATI, ONUN ƏCZAÇILIQ ÜÇÜN ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fəridə H.Heydərova

Jurnalın Redaksiyası

2) BƏZİ H1-HİSTAMİN BLOKATORLAR PREPATLARININ MİQDARI TƏYİNİ

Fuad İ.Məmmədov1,Reyhanə A.Bağırova1,Nuray A.Muxtarova2

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası, 2AR SN Analitik Ekspetriza Mərkəzi.

3) “4-METİL-ANKARDİN” SUBSTANSİYASININ MİQDARI TƏYİNİ ÜSULUNUN HAZIRLANMASI VƏ VALİDASİYASI

Konq B.Nquyen,Azad Z.Abışev,Elsevər M.Ağayev

Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası

4) ADİ DAŞSARMAŞIĞI (HEDERA HELİX L.) SAPONİNİNİN BİOLOJİ MATERİALDAN TƏCRİD EDİLMƏSİNƏ MÜXTƏLİF AMİLLƏRİN TƏSİRİ

Səidə Ş.Əkbərova,Qayıbverdi B.İskəndərov,Faiq P. Həsənov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

5) BİTKİ XAMMALINDAN MAYE EKSTRAKTLARIN ALINMASI VƏ ANTİMİKROB FƏALLIĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ

Səbinə Ş.Əliyeva1,Kübra Y.Əliyeva2

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya1, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedraları2

6) OBTAINING LIQUID EXTRACTS FROM PLANT MATERIALS AND STUDYING OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY

Hüsniyə Q.Məmmədova

Sumqayıt Dövlət Universiteti, biologiya və onun tədrisi metodikası kafedrası

7) TİKANLI ODOTU (Phlomis pungens Willd.) EKSTRAKTININ ANTİDİABETİK VƏ LİMFОTROP TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Aytac T.Bədəlova,Aytən Y.Məmmədzadə,Səadət F.Niftəliyeva,Ülkən C.Ağaməliyeva,Həsən G.Şahverdiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası

8) STASİONAR MÜALİCƏDƏ OLAN XƏSTƏLƏRƏ ANTİPSİXOTİK PREPARATLARIN TƏYİN EDİLMƏ XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Ağahəsən R.Rəsulov,Röya R.Əliyeva,Nicat Ş,Səfərəliyev,Fuad N.İsmayılov

AR SN, Psixi Sağlamlıq Mərkəzi

9) ORQAN TRANSPLANTASIYASINDAN SONRA HAMİLƏLƏRDƏ İMMUNOSUPRESSİV DƏRMANLARIN İSTİFADƏSİ

Təranə E.Bayramova,Mircəlal M.Kazımi

Mərkəzi Gömrük Hospitalı, mama-ginekologiya və cərrahiyyə və orqan transplantasiyası şöbələri