“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

2258

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

1) AZƏRBAYCANDA KARBAMİDİN İSTEHSALI VƏ ONUN ƏCZAÇILIQ SƏNAYESİNİN İNKİŞAFINDA ƏHƏMİYYƏTİ HAQQINDA

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov,Fərid İ.Əliyev

Jurnalın Redaksiyası

2) Hedysarum atropatanum Bunge ex Boiss. (köpükotu) BİTKİSİNİN XAMMAL EHTİYATININ TƏYİNİ

Nərmin T.Babayeva,Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

3) BƏRK DİSPERSİYA ÜSULU İLƏ HAZIRLANMIŞ RALOKSİFEN-HİDROXLORİDİN DƏRHAL AZAD OLUNAN TABLETLƏRİNİN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI VƏ XARAKTERİSTİKASI

Aşutoş Verma1,Animeş Qoş2,Uttam Kumar Mandal1

1Maharaca Rancit Sinq Pəncab Texniki Universiteti, əczaçılıq elmləri və texnologiyası kafedrası, Pəncab, Hindistan 2Birla Texnoloji Institutu, əczaçılıq elmləri və texnologiyası kafedrası, Pəncab, Hindistan

4) TRİTERPEN SAPONİNİN BİOLOJİ MATERİALDAN TƏCRİD EDİLMƏSİ VƏ SÜBUTU

Səidə Ş.Əkbərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

5) ATOMOKSETİNİN KİMYA-TOKSİKOLOJİ ANALİZ MƏQSƏDİLƏ TƏYİNİ ÜÇÜN ŞƏRAİTİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

Lyudmila Y.Tomarovskaya1,Svetlana A.Karpuşina1,Sergey V.Bayurka1,Natalya N.Kosmina2,Elşən Y.Əhmədov1

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukrayna 2Ukrayna DİN-nin Хarkov Elmi-Tədqiqat Ekspertiza-Kriminalistika Mərkəzi, Xarkov, Ukrayna

6) DİOSSİNİNİN FƏRQLİ XAMMALDAN ALINMA ÜSULU

Könül F. Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

7) QASTROENTEROLOGİYADA ƏSAS VƏ ADYUVANT TERAPİYADA İSTİFADƏ OLUNAN DƏRMAN VASİTƏLƏRİNİN ÇEŞİD GÖSTƏRCİLƏRİNİN MARKETİNQ ANALİZİ HAQQINDA

Nailə S.Zülfüqarova,Elmira A.Quliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası və idarəçiliyi kafedrası