“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

1459

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı

2) Veronica crista-galli Stev. OTUNUN FLAVONOİD TƏRKİBİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Tahir A.Süleymanov,Nigar H.Paşayeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

3) Argania spinosa MEYVƏLƏRİNİN KARBON TURŞULARI VƏ TERPENLƏRİ

Yelena V.Krivoruçko1,Hüseyn Kanaan2,Viktoriya A.Samoylova1,Vladimir N.Kovalyov1,Olqa V.Demeşko1

1Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov, Ukraina 2Livan Universiteti, əczaçılıq fakültəsi, Beyrut, Livan

4) BALİ ADASINDA BECƏRILƏN Piper betle L. YARPAQLARINDAN ALINMIŞ EFIR YAĞLARININ ANTİKANDİDOZ BİOMARKERİN TƏDQİQİ VƏ XROMATOQRAFIK XARAKTERISTIKASI

I Made A.G.Virasuta1,Putu S.Yustiantara1,İngrid Y.J.Vage1,Ni M.W.Astuti1,Ni L.P.V.Paramita1,Yan Ramona2

Udayana Universiteti, riyaziyyat və təbii elmlər fakultəsi, əczaçılıq1 və biologiya2 kafedraları, İndoneziya

5) DƏRMAN PREPARATLARININ TƏYİNİ VƏ İSTİFADƏSİ ZAMANI ƏCZAÇILIQ XİDMƏTİNİN KEYFİYYƏTİ VƏ TƏHLÜKƏSİZLİYİ PROBLEMLƏRİ

Andrey B.Qoryaçev1,Nasir M.Hüseynov2,Yelena Y.Lemeşenko1,Oleq N.Afanasyev1

1İ.M.Seçenov adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universiteti (Seçenov Universiteti), Moskva, Rusiya Federasiyası 2”Avromed Company” QSC, Bakı, Azərbaycan

6) KALSİUM ANTAQONİSTLƏRİNİN YENİ TÖRƏYƏN NƏSLİN PRENATAL VƏ NEONATAL DÖVRDƏ FIZIKI INKIŞAFINA TƏSIRI (EKSPERİMENTDƏ)

Musa M.Qəniyev,Afaq U.Kazımova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya kafedrası

7) 35 YAŞDAN YUXARI HAMİLƏLƏRDƏ DÖLÜN BƏTNDAXİLİ İNKİŞAFININ KOMPLEKS EXOQRAFİK QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ

Nigar M.Kamilova,Raya B.Səfərova

Azərbaycan Tibb Universiteti, mamalıq-ginekologiya I kafedrası

8) B VİRUS HEPATİTLİ STRONGİLOİDOZLU XƏSTƏLƏRİN NORMAL BAĞIRSAQ MİKROBİOSENOZUNUN VƏZİYYƏTİ VƏ ONUN BƏRPASI

Vüqar N.Cavadzadə

Azərbaycan Tibb Universiteti, yoluxucu xəstəliklər kafedrası

9) RİZVAN CAVADOV – 100

«Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakоtеrapiya Jurnalı»nın Rеdaksiyası