“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

283

QLÜKOZA-6-FOSFATDEHİDROGENAZA FERMENTİNİN ÇATIŞMAZLIĞI OLAN MÜXTƏLİF GENOTİPLİ VALİDEYNLƏRİN UŞAQLARININ YAŞAMA QABİLİYYƏTİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-2

Tahirə Ə.Əsgərova,Gülarə Ə.Vəliyeva,Gülşən Т.Həsənova

Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası