“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

471

SÜRÜNƏN DƏMİRTİKAN Tribulus terrestris L. və ONUN TƏDQİQİ PERSPEKTİVLƏRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2011-2

Qayıbverdi B.İskəndərov,Könül F.Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

Tribulus (dəmirtikanı) steroid saponinlər kimyəvi-toksikoloji analiz