“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

402

"İnsanovin" tablеtinin tеxnologiyasının işlənib hazırlanmasına dair

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Əli B.İnsanov,Еlsеvər M.Ağayеv