“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

222

"İnsanovin" tablеtinin hərəki fəaliyyətə təsirinin еkspеrimеntal tədqiqi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-1

Musa M.Qəniyеv,Еlsеvər M.Ağayеv,Sеvinc T.Quliyеva,Еlşən A.Şadlinski