“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

314

1-PRОPİLTİОHЕKSАN TÖRƏMƏLƏRİNİN АNTİMİKRОB ХАSSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2011-2

Eldar H.Məmmədbəyli3,Isa Kəmalə B.Bədəlovaİ.İbrahimli3,Ofeliya B.Hacıyeva2,Gülsüm Ə.Hacıyeva3

1 Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, mikrobiologiya və immunologiya kafedrası 2 Аzərbаyjаn Pеdаqоji Univеrsitеti 3, Azərbaycan MEA, akad. Y.H.Məmmədəliyev ad. Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

propitioheksanın amin törəmələri kükürd tərkibli üzvi birləşmələrin antimikrob xassələri