“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

257

YAŞLI XƏSTƏLƏRDƏ B-TİP NATRİURETİK PEPTİDİN SEKRESİYA XÜSUSİYYƏTLƏRİ VƏ MÜALİCƏNİN OPTİMALLAŞDIRILMASINDA ONUN ROLU

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-2

Elmar B.Məmmədov,Adil B.Baxşəliyev

AR SN, C.Abdullayev adına ET Kardiologiya İnstitutu

B-tip natriuretik peptid yaşlı xəstələr müalicənin optimallaşdırılması