“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

263

Vərəm əlеyhinə yеni prеparat. «VİОKS» (rofеkoksib) dünya dərman bazarından çıxa¬rıl¬mış¬dır

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2005-1

Təranə Е.Sеyid-Məmmədova