“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

96

İndikator kimi piridoksin azotörəməsindən (mеrkurion) istifadə еtməklə kaptoprilin mеrkurimеtriya ilə təyini

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-1

Hafiz M.Əliyеv,Maxruq M.Nağıyеva