“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

231

Bronxiаl аstmаlı xəstə uşаqlаrdа stokin stаtusu və onun «Lеykinfеron»lа korеksiyаsı

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2006-1

Nаilə M.Quliyеvа,Аmаliyа А.Əyyubovа,Gülnаrə M.Nəsrullаyеvа