“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

223

PENİTENSİAR SİSTEM ŞƏRAİTİNDƏ DƏRMANLARA DAVAMLILIĞIN AMPLİFİKASİYASI HALLARININ, DƏRMANLARA DAVAMLI VƏRƏMLİ XƏSTƏLƏRİN MÜALİCƏSİNİN EFFEKTİVLİYİNƏ TƏSİRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2015-2

Nəhmət Ə.Rəhmanov1,Rəfail İ.Mehdiyev1,Elcan N.Məmmədbəyov2,Elmira R.Qurbanova1

1 AR Ədliyyə Nazirliyi Tibb Baş İdarəsi 2 AR SN, Еlmi-Тədqiqat Аğ Ciyər Xəstəlikləri İnstitutu

аğ ciyər vərəmi penitensiar sistem amplifikasiya məhkum.