“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

112

ADİ DAŞSARMAŞIĞI (HEDERA HELİX L.) SAPONİNİNİN BİOLOJİ MATERİALDAN TƏCRİD EDİLMƏSİNƏ MÜXTƏLİF AMİLLƏRİN TƏSİRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2019-1

Səidə Ş.Əkbərova,Qayıbverdi B.İskəndərov,Faiq P. Həsənov

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

amillər saponin təcrid edilmə qaraciyər adi daşsarmaşığı