“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

220

KALSİUM ANTAQONİSTLƏRİNİN YENİ TÖRƏYƏN NƏSLİN PRENATAL VƏ NEONATAL DÖVRDƏ FIZIKI INKIŞAFINA TƏSIRI (EKSPERİMENTDƏ)

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-2

Musa M.Qəniyev,Afaq U.Kazımova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakologiya kafedrası

kalsium antaqonistləri hamiləlik dölə təsir neonatal fiziki inkişaf