“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

433

NANOTEXNOLOGİYA İLƏ HAZIRLANMIŞ GÜMÜŞ MƏHLULUNUN ANTİBAKTERİAL TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2011-1

Yasar Bağdatlı1,Kadir Ceviker2,Mustafa Canikoğlu2

1 İstanbul Universitеti, Cərrahpaşa Tibb Fakültəsi, mikrobiologiya və kliniki mikrobiologiya kafedrası 2 İstanbul Universiteti, Kardiologiya Institutu, ürək-damar cərrahiyə kafedrası

Təqdim olunan tədqiqatda nanotexnologiyanın istifadəsi ilə hazırlanmış gümüş məhlulunun antibakterial təsirinin öyrənilməsinin nəticələri verilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, gümüş məhlulu ilə işləndikdə bəzi bakterial kulturaların bölünməsi dayanmış, digərləri isə buna rezistent olmuşlar. Aşkarlanmışdır ki, gümüş məhlulunun antibakterial fəallığı 1 ay ərzində davam edir. 5%-li nanogümüş məhlulu intensiv terapiya və kardiologiya şöbələrində, mikrobioloji laboratoriyalarda antibakterial maddə kimi istifadə oluna bilər.

kolloidal gümüş antibakterial məhlul kritik sahələrin dezinfeksiyası