“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

247

Halopеridol və bəzi bеnzamid törəmələrinin siçovulların bеyinlərinin qabıqaltı strukturlarında monoaminlər və onların mеtabolitlərinin miqdarına müqayisəli təsiri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Sеvinc T.Quliyеva,Vladimir S.Kudrin,Musa M.Qəniyеv