“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

105

Phlomis (ÖDOTU) CİNSİNƏ AİD NÖVLƏRİN KİMYƏVİ TƏRKİBİ VƏ FARMAKOLOJİ TƏSİRİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-1

Tahir A.Süleymanov,Aytən S.Şükürova

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Phlomis cinsi kimyəvi tərkib farmakoloji təsir