“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

261

Punica granatum L. MEYVƏSI (NAR) QABIĞINDAN ALINAN SULU KONSENTRAT ƏSASINDA ŞƏRBƏTİN HAZIRLANMA TEXNOLOGİYASI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2018-1

Sərxan Ə.Tаğıyеv,Cəmilə C.Sаilоvа

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tехnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kafedrası

Punica granatum L. meyvəsinin qabığı aşı maddələri sirop