“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

338

"İnsanovin" tablеtinin hazırlanmasının tеxnoloji üsulları

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2002-1

Еlsеvər M.Ağayеv