“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

343

SELENTƏRKIBLI DIIMIDLƏRIN SINTEZI VƏ ANTIMIKROB AKTIVLIYI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2009-2

Elnur Ş.Məmmədov,Dilarə S.Vəliyeva,Firəngiz M.İbrahimova,Nahidə K.Niyazova,Elmira A.Axundova,Sevinc D.Dadaşоva

Azərbaycan MEA, M. F. Nağıyev adına Kimya Problemləri İnstitutu Azərbaycan Tibb Universiteti, bioloji kimya kafedrası

St. aureus, E. joli, Ps. aerogenosae və Jandida test-kulturlarda sintez olunmuş selentərkibli diimidlərin antimikrob təsiri öyrənilmişdir. Göstərilmişdir ki, alınmış maddələrin bioaktivliyi rivanol, furasilin, nitrofunqin, etil spirti kimi tanınmış preparatları aktivliyindən yüksəkdir. Diimidlərin bioaktivliyinin  quruluşlarında asılılığı analiz olunmuşdur.