“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

236

2-((4-MORFOLİNFENİL)AMİN)-2-OKSOETİL PİPERAZİN-1-KARBODİTİOAT TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ANTİMİKROB FƏALLIĞI

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2015-1

Tahir A.Süleymanov1,Yusuf Özkay2,Çingiz Y.Şükürov1

1Azərbaycan Tibb Universiteti,əczaçılıq kimyası kafedrası 2Türkiyə Cümhuriyyəti, Anadolu Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

ditiokarbamatlar 4-benzilpipierazin-1-karboditioat törəmələri antimikrob fəa¬l¬lıq