“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

414

VARFARİNİN BƏZİ TÖRƏMƏLƏRİNIN SİNTEZİ VƏ ANTİKOAQULYANT AKTİVLİYİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2017-1

Azad Z.Abışev,Elsevər M.Ağayev,İrina K.Jurkoviç,Dmitriy Y.İvkin,Dmitriy S.Lissitskiy,Konq B.Nquyen

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2FMBA Toksikologiya İnstitututu, Rusiya Federasiyası

3-ü kombinə olunmuş olmaqla 6 varfarin törəməsinin sintez üsulları işlənib hazırlanmışdır. Onların struktur xüsusiyyətləri, fiziki-kimyəvi xassələri və antikoaqulyant aktivliyi öyrənilmişdir.

kumarin varfarin antikoaqulyant aktivlik