“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

390

2H-1-BENZOPİRAN-2-ON SIRASINDAN OLAN FLÜORESSENT REAGENTLƏRLƏ NIŞANLANMIŞ DIAQNOSTIK DƏRMAN PREPARATLARININ SINTEZI VƏ FIZIKI-KIMYƏVI XASSƏLƏRİNİN TƏDQİQİ (icmal)

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2012-2

Azad Z.Abışev1,Elsevər M.Ağayev1,Elvira A.Solodskaya1,Stanislav V.Qadzikovskiy1,Luyen D.Nguyen2,Hay V.Nguyen2

1Sankt-Peterburq Dövlət Kimya-Əczaçılıq Akademiyası, Rusiya Federasiyası 2Hanoy Əczaçılıq Universiteti, Vyetnam

 İcmalda müxtəlif bioloji mühüm kiçikmolekullu dərman preparatlarının və biopolimerlərin nişanlanmasının nəticələri verilmişdir. Bu məqsədlə əsasən 2H-1-benzopiran-2-on törəmələrindən istifadə olunub.  

2H-1-benzopiran-2-on fluoressent reagentlər biopolimerlər