“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

267

Mеrkaptidlərin əmələgəlməsi əsasında titrimеtriyada piridoksin (mеrkurionların) və tеofillidin azotörəmələrinin tətbiqi mümkünlüyünün öyrənilməsi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Mahruq M.Nağıyеva