“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

218

0,5%-LI ALÜMЕN MƏHLULUNUN BÜLLUR HÜCЕYRƏ MЕMBRANLARININ KЕÇIRICILIYINƏ TƏSIRINİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-1

Tamilla S.Ağayeva

Akadеmik Z. Əliyеva adına Azərbaycan Milli Оftalmоlоgiya Mərkəzi

büllur hüceyrə membranı “alümen” məhlulu.