“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

185

ƏHALİNİN ƏCZAÇILIQ MƏHSULLARINI İSTİFADƏ ETDİKDƏN SONRA CAVAB REAKSİYALARININ ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2016-1

Aynur B.Bağırova

Аzərbаycаn Tibb Univеrsitеti, əczаçılıq tеxnоlоgiyаsı və idаrəçiliyi kаfеdrаsı

aptek təşkilatları əczaçılıq məhsulları cavab reaksiyaları