“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

268

Qırmızı ardıcın (Junipеrus rufеscеns L.) mеyvələrinin еfir yağının kimyəvi tərkibinin və toplanma dinamikasüının öyrənilməsi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2004-1

Səbinə Ş.Cərullayеva,Yusif B.Kərimov