“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

227

İSTİOT NANƏSİ YARPAQLARININ FENOL BİRLƏŞMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2014-1

K.V.Andrianov,Yuliya A.Fedçenkova,Olqa P.Xvorost

Milli Əczaçılıq Universiteti, Xarkov şəhəri, Ukrayna

YEMX üsulu ilə istiot nanəsi yarpaqlarının fenol tərkibi öyrənilmişdir. Nəticədə oksidarçın turşuları, benzo-α-piron törəmələri benzo-γ-piron törəmələri – flavon aqlikonları və flavonol qlikozidləri həmçinin, aşı maddələri aşkar olunmuşdur. Alınmış nəticələr nanə  xammalının sonrakı tədqiqatlarında istifadə olunacaqlar.

İstiot nanəsi cövhəri fenol borləşmələr YEMX