“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

248

ÜÇTİKAN ŞEYTANAĞACI YARPAQLARINDAN ALINMIŞ QURU EKSTRAKTIN FARMAKOLOJİ FƏALLIĞININ TƏDQİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2016-2

Marina A.Duçenko

N.İ.Piroqov adına Vinnisa Milli Tibb Universiteti, Ukrayna

Məqalə üçtikan şeytanağacı yarpaqlarından alınmış quru ekstraktın farmakoloji fəallığının tədqiqinə həsr olunub. Tədqiqatda karagenin və formalin ödemləri modelləri üzərində ekstraktın iltihabəleyhinə fəallığının öyrənilməsi və düz bağırsağın selikli qişasının elektrik qıcıqlandırılması modeli üzərində ağrıkəsici fəallığın öyrənilməsinə dair eksperimental nəticələr təqdim olunublar.

üçtikan şeytanağacı quru ekstrakt farmakoloji fəallıq