“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

299

TİKANLI ODOTU (Phlomis pungens Willd.) EKSTRAKTININ ANTİDİABETİK VƏ LİMFОTROP TƏSİRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2019-1

Aytac T.Bədəlova,Aytən Y.Məmmədzadə,Səadət F.Niftəliyeva,Ülkən C.Ağaməliyeva,Həsən G.Şahverdiyev

Azərbaycan Tibb Universiteti, patoloji fiziologiya kafedrası

tikanlı odotu antidiabetik və limfatrop təsir