“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

202

TİKANLI ODOTU (Phlomis pungens Willd.) NÖVÜNÜN BƏZİ FİTOKİMYƏVİ TƏDQİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2013-2

Tahir A.Süleymanov1,Neşe Kırımer2,Aytən S.Şükürova3

1Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası 2Anadolu Universiteti, farmakoqnoziya kafedrası; 3Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Phlomis pungens Willd. Tikanlı odotu Lamiaceae efir yağları fenol birləşmələri