“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

240

KİMYA-TOKSİKOLOJİ ANALİZDƏ DİOSSİNİNİN SU/ÜZVİ HƏLLEDİCİ SİSTEMİNDƏ EKSTRAKSİYA PARAMETRLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2017-1

Qayıbverdi B.İskəndərov,Könül F.Hüseynquliyeva

Azərbaycan Tibb Universiteti, ümumi və toksikoloji kimya kafedrası

diossinin ekstraksiya parametrlər qan sidik qaraciyər