“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

234

TAC DAMARLARININ SPAZMI ZAMANI ÜRƏK ƏZƏLƏSİNDƏ BAŞ VERMİŞ POZĞUNLUQLARIN BƏRPASINDA DİLZEM (DİLTİAZEM) PREPARATININ ROLU

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2007-1

Natella V.Kərimova

Azərbaycan Tibb Universiteti, klinik farmakologiya kafedrası və ETM