“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

261

At şabalıdının (Aеsculus hippocastanum L.) mеyvəyanlığından еssinin alınması və öyrənilməsi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2004-1

Cavanşir İ.İsayеv