“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

281

Azobirləşmələr və onların mеtall-komplеks əmələgətirmə rеaksiyalarının imidazol törəmələrinin analizində tətbiqi

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Fuad İ.Məmmədov