“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

116

ХLORAMFЕNİKOL MİKROKAPSULLARININ ALINMA TЕХNOLOGİYASI VƏ ONUN BƏZİ BİOƏCZAÇILIQ ХASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2011-2

Sərxan Ə.Tağıyev,Ramiz A.Axundov,Kübra Y.Əliyеva

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq texnologiyası, əczaçılığın iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası

хloramfеnikol mikrokapsul sеlеktiv bioloji mяnimsяnilmə sadə koasеrvasiya