“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

231

AZƏRBAYCAN FLORASI DƏRMAN BİTKİLƏRİNİN FARMAKOQNOSTİK TƏDQİQİ VƏ ONLARIN İSTİFADƏ PERSPEKTİVİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2010-2

Yusif B.Kərimov,Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Azərbaycan florası dərman bitkiləri farmakoqnostik tədqiq perspektivi