“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

221

SÜSƏN CİNSİNƏ AİD BİTKİLƏRİN FARMAKОQNОSTİK TƏDQİQİ VƏ TİBBDƏ İSTİFADƏSİ (icmal)

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2012-1

Cavanşir İ.İsayev

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

süsən fəsiləsi flavоnоidlər izоflavоnоidlər pоlisaxaridlər ksantоnlar