“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

312

AZƏRBAYCANDA ƏCZAÇILIQ SƏNAYESİ SOVET HAKİMİYYƏTİ DÖVRÜNDƏ, MÜSTƏQİLLİK İLLƏRİNDƏ VƏ İNKİŞAF PERSPEKTİVİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2016-2

Hafiz M.Əliyev,Fərid İ.Əliyev,Ramin N.Hacıyev

Jurnalın Redaksiyası və “Həyat Farm”

Respublikanın əczaçılıq sənayesi İttifaq dövründə müstəqillik illəri Konsepsiya perspektivi