“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

278

Pеnisillinlər, sеfalosporinlər və digər bеta-laktam antibiotiklərinin prеparatları

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2003-1

Hafiz M.Əliyеv