“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

270

Аntioksidаntlаrın nеyroprotеktor xüsusiyyətləri

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2006-1

Vəli Y.Əsmətov,MusаM.Qəniyеv