“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

189

FRAXINUS EXCELSİOR L. YARPAQLARININ MORFOLOJİ-ANATOMİK TƏDQİQİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2012-2

Tahir A.Süleymanov,Elvin H.Kərimli,Yusif B.Kərimov

Azərbaycan Tibb Universiteti, farmakoqnoziya və botanika kafedrası

Adi göyrüş diaqnostik əlamətlər vəziciklər epidermis