“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

250

AZOBİRLƏŞMƏLƏRİN MÜASİR DƏRMAN PREPARATLARI VƏ ONLARIN TƏDQİQ EDİLMƏ PERSPEKTİVİ

Azərbaycan Əczaçılıq və Farmakoterapiya Jurnalı-2010-2

Hafiz M.Əliyev,Fuad İ.Məmmədov

Azərbaycan Tibb Universiteti, əczaçılıq kimyası kafedrası

Azobirləşmələr dərman preparatları salazo- və diaminpiridinilazo piridoksin və piridoksalfosfat azotörəmələri və onların Zn2+ kompleksləri