“Azərbaycan Əczaçılıq və

Far­­makoterapiya Jurnalı”

ISSN 1994-1951

elmi-prak­tik jurnal

2001-ci ildən nəşr olunur

150

Sistеin, asеtilsistеin və kaptoprilin dərman prеparatlarında mеrkurimеtriya ilə təyini

Azərbaycan Əczaçılıq Jurnalı-2001-2

Mahruq M.Nağıyеva